Milas’ta zeytin ağaçlarını seyrelteceğiz diyerek telef ettiler.

zeytin ağaçMuğla’nın Milas il­çe­sin­de ‘sey­ret­me’ adı al­tın­da ‘zey­tin söküm’ ça­lış­ma­sı ya­pıl­dı. Sö­kü­len yak­la­şık 230 zey­tin ağacı ye­rin­den Milas’ın Ova­kış­la­cık Ma­hal­le­si’ne ta­şın­dı. İş ma­ki­ne­le­riy­le ya­pı­lan ça­lış­ma­lar sı­ra­sın­da bazı zey­tin ağaç­la­rı­nın par­ça­la­nıp telef ol­du­ğu öne sü­rül­dü.
Milas’ın Beçin Mut­lu­ca Ma­hal­le­si, Me­zar­lı­kal­tı mev­ki­in­de zey­tin ağaç­la­rı­nın ke­sil­di­ği yö­nün­de­ki gelen bir ih­bar­la il­gi­li ola­rak Milas İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İlçe Mü­dür­lü­ğü, Milas Zi­ra­at Odası yet­ki­li­le­ri ile Milas Be­le­di­ye Za­bı­ta­sı da ha­re­ke­te geçti.
Milas Zi­ra­at Odası’ndan, 4086 sa­yı­lı kanun ge­re­ğin­ce “Mah­sul ver­me­yen ağaç­la­rın Ova­kış­la­cık Ma­hal­le­si’ne ta­şın­ma­sı su­re­tiy­le yak­la­şık 30 dönüm ara­zi­de­ki zey­tin ağaç­la­rın­da ‘sey­relt­me’ ya­pıl­mak üzere” alı­nan izin­le baş­la­tıl­dı­ğı an­la­şı­lan ‘sey­relt­me ça­lış­ma­sı’, ara­zi­de­ki zey­tin ağaç­la­rı­nın yak­la­şık yüzde 80’inin kök­len­me­siy­le so­nuç­lan­dı.
Du­ru­ma, bu nok­ta­da mü­da­ha­le eden Milas İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İlçe Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, ça­lış­ma­yı dur­du­rup tu­ta­nak tut­tu­lar ve ‘cezai işlem’ baş­lat­tı­lar.Alı­nan iznin dı­şın­da bir fa­ali­yet Du­ru­mu ye­rin­de in­ce­le­yip ya­kın­dan iz­le­yen Milas Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı İsmail Atıcı, alı­nan iznin dı­şın­da bir fa­ali­yet ol­du­ğu yö­nün­de de­ğer­len­dirmede bu­lu­na­rak, “Bi­rin­ci sınıf tarım ara­zi­si olan bu alan­da ağaç­la­rın bu şe­kil­de sö­kül­me­siy­le il­gi­li ola­rak, eğer kamu ya­ra­rı­na ya­pı­lan bir işlem de­ğil­se ceza iş­le­mi söz ko­nu­su ola­cak­tır. Bu alan imara da açı­la­maz. Ge­rek­li izin­le­ri alı­nır­sa % 10 bina, sos­yal tesis ya­pı­la­bi­lir. Ama de­di­ğim gibi, ge­rek­li izin­ler alın­dı­ğı tak­dir­de” dedi.
Ağaç ba­şı­na 110 TL ceza
Arsa sa­hi­bi­nin Milas Zi­ra­at Odası’ndan ‘ta­şı­ma izni ol­du­ğu’ söy­le­me­si­ne rağ­men, ya­pı­lan işin ve­ri­len iznin dı­şın­da uy­gu­lan­dı­ğı yö­nün­de­ki tes­pit­ler­den ha­re­ket­le, İlçe Tarım Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ağaç ba­şı­na yak­la­şık 110 TL cezai işlem uy­gu­la­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.
Milas Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı İsmail Atıcı, Ova­kış­la­cık Ma­hal­le­si’ndeki ara­zi­de yap­tı­ğı in­ce­le­me­de, 232 adet zey­tin ağa­cı­nın Ova­kış­la­cık Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan bu ara­zi­ye ta­şın­dı­ğı ve bu­ra­da tek­rar di­kil­mek üzere ha­zır­lık ya­pıl­dı­ğı­nı tes­pit et­tik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.
Milas İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık İlçe Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri, her ne amaç­la olur­sa olsun zey­tin ağa­cı­na zarar ve­ril­me­si ha­lin­de cezai işlem uy­gu­la­na­ca­ğı­na ve zey­tin ağaç­la­rı­nın ke­sil­me­si için sa­de­ce kamu ya­ra­rı­na bir şeyin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çek­ti­ler.Zey­tin ağaç­la­rı­nın ke­sil­di­ği böl­ge­ye gelen Milas Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de olay­la il­gi­li ola­rak tu­ta­nak tutup böl­ge­den ay­rıl­dı­lar.

71 thoughts on “Milas’ta zeytin ağaçlarını seyrelteceğiz diyerek telef ettiler.

Bir Cevap Yazın