B Belediye Başkanı Osman Gürün Basın mensupları ile buluştu

Başkan Gürün Geçen 4 Yılı Basın Mensupları ile değerlendirdi (10)BAŞ­KAN GÜRÜN GEÇEN 4 YILI DE­ĞER­LENDİRDİ
Muğla BB’nin her yıl ga­ze­te­ci­ler­le yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı kap­sa­mın­da Baş­kan Dr. Osman Gürün, Muğla il ge­ne­lin­de ça­lı­şan basın men­sup­la­rı ile bir araya geldi.

Muğla BB Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün Muğla ba­sı­nıy­la bir araya ge­le­rek Muğla BBe­le­di­ye­si’nin 2014-2017 yıl­la­rı ara­sın­da yap­tı­ğı, 2018 yı­lın­da ya­pa­ca­ğı hiz­met­le­ri an­lat­tı.

GMK Kül­tür Mer­ke­zi’nde ya­pı­lan BB Basın bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sın­da geçen 4 yılın hiz­met­le­ri­ni an­la­tan Baş­kan Gürün, top­lan­tı so­nun­da basın men­sup­la­rı­nın so­ru­la­rı­nı da ya­nıt­la­dı. Muğla’nın BB ol­ma­sıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye’nin met­ro­pol şehri İstan­bul’un yak­la­şık üç katı
bü­yük­lü­ğün deki coğ­raf­ya­ya hiz­met ver­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­kan Dr.​Osman Gürün Muğla ba­sı­nı­nın­da bu sü­reç­te gerek ga­ze­te ha­ber­le­ri gerek köşe ya­zı­la­rı ile B B hiz­met­le­ri­ne yer ver­di­ği­ni söy­le­di.
Muğla’nın Tür­ki­ye’nin tu­rizm ve ta­rım­da önem­li bir şehri ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Dr. Osman Gürün ön­ce­lik sı­ra­sı­na göre Muğla’da hiz­met ve ya­tı­rım­la­rı be­lir­le­dik­le­ri­ni söy­le­di ve özel­lik­le Muğla’nın alt yapı ko­nu­sun­da büyük ya­tı­rı­ma ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Baş­ka­nı Dr. Osman Gürün 360 Mil­yon TL ya­tı­rım­la ya­pı­ln 2210 km yol ça­lış­ma­sı­nın buna en güzel örnBB.2017bilgilendirme toplantısıek ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“MUĞ­LA­MI­ZA 862 MİLYON TL YA­TI­RIM YAP­TIK, 253 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİK”
Top­lan­tı­da Muğla B B’nin tüm ge­lir-gi­der ra­kam­la­rı Baş­kan Dr.​Osman Gürün ta­ra­fın­dan de­tay­lı şe­kil­de an­la­tı­lır­ken Be­le­di­ye­nin 2014 yı­lın­dan bu yana İlçe Be­le­di­ye­ler­den dev­ro­lan borç­la­rın öden­me­si ve İl ge­ne­lin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la bir­lik­te top­lam 1 Mil­yar 115 Mil­yon TL ya­tı­rım yap­tı­ğı be­lir­til­di. Top­lan­tı­da ya­pı­lan hiz­met­le­ri basın men­sup­la­rı­na sunum eş­li­ğin­de an­la­tan Baş­kan Gürün, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ola­rak geç­ti­ği­miz 4 yılda 862 Mil­yon 500 bin TL ya­tı­rım yap­tık. Bunun yanı sıra İlçe Be­le­di­ye­le­rin­den dev­ro­lan borç­lar­dan 253 Mil­yon TL’sinin öde­me­si­ni ger­çek­leş­tir­dik. Böy­le­ce ili­miz için 4 yılda top­lam 1 Mil­yar 115 Mil­yon TL har­ca­ma yap­tık” dedi.
ALT YAPI YA­TI­RIM­LA­RI­MIZ DEVAM EDECEK
Muğla’nın alt ya­pı­sın­da büyük ek­sik­lik­ler ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Baş­kan Gürün, “Şu ana kadar MUSKİ Genel Mü­dür­lü­ğü­müz İl ge­ne­lin­de­ki alt yapı ek­sik­lik­le­ri­ni gi­der­mek için 219 Mil­yon TL’lik ya­tı­rım yaptı. 2018 yı­lın­da ise 214 Mil­yon TL’lik bir ya­tı­rım ön­gö­rü­yo­ruz. Bod­rum İlçe­miz­de Tur­gut­re­is ve Gün­do­ğan olmak üzere 2 yere atık­su arıt­ma te­si­si ya­pa­ca­ğız ve bun­la­rın ma­li­ye­ti top­lam 74 Mil­yon TL ola­cak. Ay­rı­ca Ula ve Sey­di­ke­mer’e de 47 mil­yon li­ra­lık bir ya­tı­rım­la ka­na­li­zas­yon hat ya­pı­mı­na baş­la­ya­ca­ğız. Ya­pı­mı­nı ta­mam­la­mak üzere ol­du­ğu­muz Fet­hi­ye Ölü­de­niz Arıt­ma te­si­si­miz fa­ali­ye­te alıp Hi­sa­rö­nü-Ova­cık böl­ge­si­ne de şe­be­ke hattı ya­pa­ca­ğız. Bu iki pro­je­nin de top­lam be­de­li 67 Mil­yon 562 Bin TL. Muğla ge­ne­lin­de alt yapı ve ka­na­li­zas­yon­la il­gi­li ek­sik­lik­le­ri­miz için ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek. Ya­kın­da açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğı­mız Fet­hi­ye Ölü­de­niz Arıt­ma te­si­si­miz­de des­te­ği olan Muğla Mil­let­ve­ki­li Hasan Özyer’e bir kez daha te­şek­kür etmek is­ti­yo­rum.” dedi.
“ÜRE­TEN KÖY­LÜ­MÜ­ZBB başkanlık toplantı divanıÜN YA­NIN­DA BÜ­YÜK­ŞEHİR VAR”
Muğla’nın nü­fu­su­nun geniş yü­zöl­çü­mü üze­rin­de yörük oba­la­rı gibi yer­leş­ti­ği­ni söy­le­yen Dr. Osman Gürün ya­pı­lan bir hiz­me­tin ilçe ilçe plan­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, diğer iller gibi nü­fu­sun kent mer­ke­zin­de top­lan­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Özel­lik­le Muğla nü­fu­su­nun yüzde 60’ının kır­sal­da ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­yen Dr. Osman Gürün kır­sal­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın yaşam stan­dart­la­rı­nı yük­sel­ten hiz­met­le­ri ha­ya­ta ge­çir­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Dr. Osman Gürün; “Muğla ne kadar tu­rizm kenti ola­rak bi­lin­se de ta­rım­dan elde et­ti­ği­miz gelir ve kır­sal nü­fu­su­muz daha fazla. B.şehir Be­le­di­ye­si ola­rak kır­sal­da ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın yaşam ka­li­te­si­ni art­tır­mak, kır­sal Muğla ile kı­yı­sal Muğla’yı bü­tün­leş­tir­mek için hiz­met edi­yo­ruz. Kır­sal ma­hal­le­le­ri­mi­zin yol­la­rı,suyu, me­zar­lık­la­rı, ta­rım­sal su­la­ma ka­nal­la­rı, oto­bü­sü, özel­lik­le ta­rım­la uğ­ra­şan üre­ti­ci­le­ri­miz için tohum des­te­ği, yem bit­ki­si hiz­met­le­ri­ni ve­ri­yo­ruz. “Top­ra­ğı­nı Satma ,Ürü­nü­nü Sat” slo­ga­nı­mız­la Muğ­la­mız’da üre­ti­ci­le­ri­mi­zin top­ra­ğı­na sahip çık­ma­sı­nı ve ülke eko­no­mi­si­ne katkı sağ­la­ma­sı­nı amaç­lı­yo­ruz Bu ne­den­le Ta­rım­sal la­bo­ra­tu­va­rı, Du­yu­sal Ana­liz La­bo­ra­tu­va­rı, yerel tohum mer­ke­zi, Alım Ga­ran­ti­li çiçek üre­ti­mi, mera pro­je­si hiz­met­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­dik.” dedi.
“Sevgi,Hoş­gö­rü ve Gü­ler­yüz­le Hiz­met” an­la­yı­şı, “He­de­fi­miz Bir Muğ­la­1­Bir” slo­ga­nı ile Muğ­la­mız için ça­lı­şı­yo­ruz.”
Muğla’nın fark­lı il­çe­le­rin­de oto­gar, katı atık dü­zen­li de­po­la­ma te­sis­le­ri, kül­tür mer­kez­le­ri, spor te­sis­le­ri ya da fark­lı hiz­met­le­rin çe­şit­li ne­den­ler­le ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı, kimi yer­ler­de de hu­ku­ki sü­reç­le­rin devam et­ti­ği­ni söy­le­yen Gürün bütün bun­la­ra rağ­men sevgi, hoş­gö­rü ve gü­ler­yüz­le, He­de­fi­miz Bir Muğ­la­1­Bir slo­ga­nı ile Muğla’da va­tan­daş­la­ra hiz­met üret­tik­le­ri­ni söy­le­di. Ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı tek tek ya­nıt­la­yan Baş­kan Osman Gürün yol­lar­dan, ula­şı­ma, sağ­lık­tan suya, spor te­sis­le­rin­den ta­rı­ma, ha­va­ala­nı ta­şı­ma­cı­lı­ğın­dan alt yapı ça­lış­ma­la­rı­na kadar Bir BBe­le­di­ye­si’nin her alan­da hiz­met­le­ri ile va­tan­daş­la­rın ya­nın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di ve Bü­yük­şe­hir Bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan basın men­sup­la­rı­na te­şek­kür etti.

Bir Cevap Yazın