DOĞA TOP­LAN­TILARI.

afif hoca resimkırpıldı ayarlandıToplantıdan üç gün sonra bu et­kin­lik üze­rin­de ko­nuş­mak üzere Doç.Dr. Afif Sıd­dı­ki’yi ara­dık. Bü­ro­muz­da ger­çek­leş­tir­di­ği­miz kısa gö­rüş­me­yi aşa­ğı­da su­nu­yo­ruz.
Ak­ya­ka Pos­ta­sı (Ümit Biçer) :Ön­ce­lik­le sizi teb­rik edi­yo­rum. Çe­şit­li üni­ver­si­te­ler­den de­ğer­li öğ­re­tim üye­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la bu­gü­ne kadar -12 yıl kadar ön­ce­ki ‘Ede­bi­yat Gün­le­ri’ adıy­la dü­zen­le­nen et­kin­li­ği say­maz­sak – bu kon­sept­te ve bu uzun­luk­ta bir top­lan­tı ol­ma­mış­tı Ak­ya­ka’da .Bu kimin fikri, mi­ma­rı kim yada kim­ler ve bu bu­luş­may­la neyi amaç­lı­yor­du­nuz?
Doç.Dr. Afif Sıd­dı­ki……. : Bu başta na­çi­za­ne ,benim fik­rim. Ama Hü­se­yin Atçı ar­ka­da­şı­mız­la bir­lik­te (ki benim öğ­ren­cim olur aynı za­man­da) bir­lik­te ko­tar­dık. Bu bu­luş­ma­nın ba­şlı­ca dört amacı vardı: Önce öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin de­ği­şik bilim dal­la­rın­dan ve sanat kol­la­rın­dan ko­nu­sun­da söz sa­hi­bi kiş­iler­le ta­nış­ma­sı­nı ve bu ko­nu­lar­la il­gi­li akıl­la­rı­na gelen so­ru­la­rı sor­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tı .Ör­ne­ğin; öğ­ren­ci­le­ri­miz okul­da (Ak­ya­ka C.B. Gü­ney­man İlko­kul ve Orta okulu) yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da,uzay bi­lim­le­ri ve fel­se­fe ko­nu­la­rıy­la ta­nış­mış ol­du­lar. Ay­rı­ca Fazıl Say’ın öğ­ren­ci­si olan bir pi­ya­nis­tin eşlik et­ti­ği bir sop­ra­no’yu din­le­di­ler.​Ama­cı­mız on­la­rı bi­raz­cık he­ye­can­lan­dır­mak­tı bilim, sanat ve fel­se­fe ko­nu­sun­da. İkin­ci­si Men­te­şe Be­le­di­ye­si Baş­kan­lı­ğı ile gö­rü­şür­ken öğ­ren­di­ğim bir ger­çek var ki ço­cuk­la­rı­mız dep­rem­den faz­la­sıy­la kor­ku­yor­lar­mış, on­la­rın bu kor­ku­la­rı­nı gi­der­mek ,dep­rem­le­rin nasıl oluş­tu­ğu ve ya­pı­la­cak şey­ler hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak­tı.
Bir de Doğa Top­lan­tı­la­rı adıy­la bir top­lan­tı yap­tık. Bu top­lan­tı­da ile­ri­de- belki 15 yıl sonra ku­ru­la­cak olan- bir bilim oku­lu­nun te­mel­le­ri­ni ata­bil­mek için zemin yok­la­ma­sı yap­mış olduk.​ Muhteme­len Ekim Ayı için­de bir top­lan­tı daha ya­pa­ca­ğız ve bu se­fer­ki ulus­la­ra­ra­sı bir top­lan­tı olacak
Ak­ya­ka Pos­ta­sı : Bu top­lan­tı­ya kaç kişi ka­tıl­dı?
Afif Sıd­dı­ki.. : Top­lan­tı­ya 130 kişi ka­tıl­dı.
A.P …:Bu kadar kiş ka­tıl­dı­ğı­na göre bu or­ga­ni­zas­yo­nun çok ciddi tek­nik ve mali so­run­la­rı ol­ma­lı, on­la­rı nasıl aş­tı­nız ? Spon­sor mu bul­du­nuz yoksa çok mu pa­ra­nız vardı? Nasıl çık­tı­nız işin için­den?
A.S …: Hayır,pa­ra­mız yoktu. 3 spon­so­ru­muz vardı. Başta Elif hanım Otel, Men­te­şe Be­le­di­ye­si ve Denge Medya Grubu. Sa­ğol­sun­lar des­tek ol­du­lar,Ör­ne­ğin Elif Hanım Otel ka­tı­lım­cı­la­rı­mı­zı mi­sa­fir ola­rak üc­ret­siz ağır­la­dı. Men­te­şe Be­le­di­ye­si bize Bilim Parkı’nın ka­pı­la­rı­nı açtı. Ama her­şe­ye rağ­men işin için­den çı­ka­ma­dık Şu anda 6000 TL bor­cum var.
A.P…: Bir yayın ku­ru­lu­şu olan TVDEN ta­ra­fın­dan su­num­lar kayda alın­dı,canlı ya­yın­lar filan ya­pıl­dı. Bu ka­nal­dan ulaş­ma­yı amaç­la­dı­ğı­nız kit­le­ye ula­şa­bil­di­niz mi? Top­lan­tı­dan bek­le­di­ği­niz ve­ri­mi ala­bil­di­i­niz mi?
A.S…..:Her ba­kım­dan aldık.​Hem ço­cuk­la­rın he­ya­cı­nını alev­len­dir­dik hem dep­rem kor­ku­la­rı­nı yen­dik. Hem de Gö­ko­va Uy­gu­la­ma Araş­tır­ma mer­ke­zi­nin te­mel­le­ri­ni atmış olduk.
AP….:İlk kez ol­ma­sı­nın bazı de­za­van­taj­la­rı var­dır .Um­ma­dı­ğı­nız anda um­ma­dı­ğı­nız so­run­lar çı­ka­bi­lir. Böyle şey­ler ya­şan­dı mı?
A.S…..: Evet .Ben ve eki­bim bu ko­nu­da araş­tır­ma yap­tık. Ne­re­ler­de neyi yanlış yaptık ,onu araş­tır­dık. Son­ra­ki top­lan­tı­lar­da bun­la­rı dik­ka­te ala­rak neyi daha iyi ya­pa­rız,ona ça­lı­şa­ca­ğız.
AP ….:Şu anda ça­lış­ma tak­vi­mi devam edi­yor yani? Neler var gün­de­mi­niz­de öne­lik sı­ra­sı­na göre. Eğer özel de­ğil­se biz­ler­le pay­la­şır mı­sı­nız?
A.S….:Ke­sin­lik­le ,ça­lış­ma­la­rı­mız devam edecek.​ Bu yerel bir top­lan­tıy­dı. Bun­dan son­ra­ ulu­sal ve hatta ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar ola­cak. Ör­ne­ğin Ha­r­ward ve Camb­rid­ge Üni­ver­si­te­le­rin­den de ka­tı­lım­cı bilim in­san­la­rı ge­lecek bel­de­mi­ze. Hatta Fazıl Say biz­zat kendi ge­lecek belki de önü­müz­de­ki sü­reç­te.
Bu coğ­raf­ya­da bir­çok dü­şü­nür ,bilim in­sa­nı ye­tiş­miş­tir bu­gü­ne dek . Ata­türk’ümüz bu top­rak­lar­da ye­ti­şen dünya ça­pın­da bir in­san­dır ve biz­le­re ev­ren­sel dü­şün­me­yi ve dav­ran­ma­yı öğüt­le­miş ve ör­nek­le­miş­tir.
Biz de onun izin­den gi­de­ce­ğiz.
AP……:Yani ufku gi­de­rek ge­niş­le­te­ce­ğiz di­yor­su­nuz.​ Bir de top­lan­tı sı­ra­sın­da şöyle bir spot gör­müş­tük : “Bilim oku­lu­nun te­me­li atıl­dı.” Bunu biraz açık­lar mı­sı­nız, Az önce de kıs­men de­ğin­miş­tik.Öğ­ren­ci­le­ri­niz kim ola­cak, ye­tiş­kin­ler mi ,ço­cuk­lar mı?
A.S…: Evet o oku­lun fi­kir­sel te­me­li atıl­dı. Eği­tim kısmı YÖK e filan bağlı ol­du­ğu için zor­luk­lar var ama belki bir dernek olarak­ da ça­lı­şı­la­bi­lir.
( Bu­ra­da pa­ran­tez açıp ya­pıl­mak is­te­nen­le­rin yurt dı­şın­da­ki ben­zer uy­gu­la­ma­la­rı­nı,et­kin­lik­ler es­na­sın­da ya­şa­nan­la­rı ,top­lan­tı son­ra­sı geri dö­nü­şüm­le­ri ve diğer de­tay­la­rı ko­nuş­tuk)
A.P …:Son ola­rak Ak­ya­ka ve Muğla hal­kı­na bir me­sa­jı­nız ola­cak mı?
A.S….:Ak­ya­ka hal­kı­nın süre için­de bizi daha iyi an­la­ya­ca­ğı­nı ve süre için­de de daha çok sahip çı­ka­ca­ğı­nı sa­nı­yor ve umu­yo­rum.​ Bu ça­ba­la­rı­mı­zın daha uzun plan­da ,kış ve bilim tu­riz­mi­ni can­lan­dı­ra­rak on­la­ra daha somut geri dö­nüş­ler sağ­la­ya­ca­ğı­na da ina­nı­yo­rum.
A.P …. Afif Hocam, zaman ayı­rıp so­ru­la­rı­mı­za cevap ver­di­ği­niz için çok te­şek­kür­ler. Ça­lış­ma­la­rı­nız­da size ve eki­bi­ni­ze başarılar diliyoruz. Akyaka Postası Gazetesi olarak da her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.
Herkesin inanılmaz bir hırsla maddi çıkar peşine düştüğü bir zamanda sizin bilim ve sanatı öne alışınız takdire değer bir girişim. Başaracağınızdan eminiz.
Sizin ve tüm ekibinizin yolu açık olsun.

26 thoughts on “DOĞA TOP­LAN­TILARI.

Bir Cevap Yazın