İttifak Yasası

An­ket­ler­den bek­le­nen so­nuç­lar çık­ma­yın­ca ,cin fi­kir­li kar­deş­ler ,ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ha­zır­la­dık­la­rı İtti­fak Ya­sa­sı ‘ nı Mec­lis’ten ge­çir­di­ler. Yasa mad­de­le­ri­ni oku­yan orta ze­ka­lı biri dahi bu ya­say­la her türlü usül­süz­lü­ğün ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni anlar. Esa­sen, ya­sa­yı ha­zır­la­yan­la­rın bunun an­la­şıl­ma­sın­dan yana bir sı­kın­tı­la­rı yok. Zira ik­ti­dar, Mec­lis’teki ço­ğun­lu­ğu ile her türlü ya­sa­yı ge­çi­re­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor. Ni­te­kim bu­gü­ne kadar bir yığın va­tan­daş­ta mağ­dur eden bir çok yasa geçti, bu niye geç­me­sin.
Fakat biz sı­ra­dan va­tan­daş­la­rın şaş­tı­ğı asıl nokta şu:
O kadar çağ dışı,man­tık dışı, etik ötesi, laf ola beri ge­le­si ya­sa­lar geçti ve geç­mek­te ki Mec­lis’ten, bu ik­ti­dar mil­let­ve­kil­le­ri­ne ne vaad edi­li­yor ki hiç biri en küçük bir iti­raz da bu­lu­na­mı­yor, tek bir oy dahi fire ver­mi­yor ar­ka­daş! Tamam, parti di­sip­li­ni filan da Mil­let­ve­kil­li­ği gibi bir ma­ka­ma gel­miş in­san­sın, hiç mi iti­raz ede­ce­ğin, ken­di­ne, ki­şi­li­ği­ne ye­di­re­me­di­ğin, mi­de­ni bu­lan­dı­ran ,bir husus olmaz. Bir insan bu kadar mı ka­yıt­sız şart­sız biat eder? Yurt­taş­lar ola­rak işte buna şa­şı­yo­ruz.
Gerçi; azılı bir mu­ha­lif olan, mey­dan­lar­da kük­re­yen, man­gal­lar­da kül bı­rak­ma­yan, ‘Türk mil­li­yet­çi­li­ği dahil her türlü mil­li­yet­çi­li­ği ayak­la­rı­mı­zın al­tı­na aldık’ diyen Par­ti­li Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a de­me­di­ği­ni bı­rak­ma­yan, ‘Türk mil­li­yet­çi­li­ği­nin flaş ismi, sert de­li­kan­lı (!) Bah­çe­li bile tes­lim ol­duy­sa, sı­ra­dan par­ti­li­nin tes­li­mi­ye­ti­ne şaş­ma­mak lazım.
Daha iki yıl önce Bah­çe­li’nin on bin­ler­ce ki­şi­nin önün­de mey­dan­lar­da, ha­va­yı to­kat­la­ya to­kat­la­ya,çektiği nutukların , verdiği söz­le­rin vi­de­ola­rı sos­yal med­ya­da dönüp du­rur­ken çı­ka­rı­lan bu yasa, it­ti­fak ya­sa­sı değil, tes­li­mi­yet ya­sa­sı­dır as­lın­da.
Ne di­ye­lim ‘Allah bir it­ti­fak­ta ko­cat­sın!’
Ama göz ardı edi­len bir şey var: Tarih Baba bu olup – bi­ten­le­rin çe­te­le­si­ni el­bet­te tu­tu­yor. Gün ge­lecek ,biz­den son­ra­ki ne­sil­ler oku­ya­cak, tıpkı bugün bizim, geç­mi­şi yar­gı­la­dı­ğı­mız gibi bu dö­ne­mi yar­gı­la­ya­cak­lar. Dev­let’in ve mil­le­tin içine düş­tü­ğü yü­rek­ler acısı du­rum­la­rı gö­re­cek­ler.
Hazır ta­rih­ten, güç­ler sa­va­şın­dan filan açıl­mış­ken ta­rih­sel bir fıkra ile bi­ti­re­lim ya­zı­mı­zı:
Bir tı­mar­ha­ne­de iki deli sü­rek­li kavga eder du­rur­lar­mış. İkisi de Na­pol­yon ol­du­ğu­nu iddia eder­miş. So­nun­da Baş­he­kim: ‘Ka­pa­tın bu iki­si­ni de aynı hüc­re­ye’ demiş.
‘Ama efen­dim’ filan di­yecek ol­muş­lar.
Baş­he­kim ‘Ka­pa­tın ve kendi ara­la­rın­da bir an­laş­ma­ya var­ma­dan da aç­ma­yın ‘ demiş.
Tabii ilk bir iki gün kavga gü­rül­tü ay­yu­ka çık­mış, sonra derin bir ses­siz­lik baş­la­mış. Hemen Baş­he­ki­me ile­til­miş durum tabii. Baş­he­kim ge­le­rek ko­ğu­şun pen­ce­re­sin­den sor­muş:
“Karar ver­di­niz mi?”
“Ver­dik”
Açın ka­pı­yı o zaman demiş ve ilk çı­ka­na sor­muş:
“Söyle ba­ka­lım kim­sin?”
“Na­pol­yon” demiş göğ­sü­nü ge­re­rek.
Baş­he­kim biraz şaş­kın, ikin­ci çı­ka­na sor­muş:
“Peki ,sen kim­sin?”
O da kı­rı­ta­rak, iş­ve­li bir sesle :”Jo­ze­fin” demiş.

Her­şe­yin bir gün dü­ze­le­ce­ği ümi­diy­le,
Hoş­ça­ka­lın!

Ümit Biçer

Bir Cevap Yazın