AKYAKA’DA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Bitmap in Backup_of_29 Sayı 8. syf R.cdr8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyle Akyaka Muhtarı Ferudun Özsoy tarafından hazırlanan proğramda kadınlar eğlendi.Yü­ce­len Oteli Res­ta­urant sa­lo­nun­da Ak­ya­ka Muh­ta­rı Fe­ru­dun Özsoy ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram, Muh­tar Özsoy’un Nail Ça­kır­han’ın ‘Kadın Te­lak­ki­si’ adlı şi­iri­ni oku­ya­rak Tüm Ka­dın­la­rın ‘Dünya Ka­dın­lar Günü’nü kut­la­ma­sı ile baş­la­dı.
Özsoy, günün anlam ve öne­mi­ni be­lirt­ti­ği ko­nuş­ma­sın­da bu günün ka­dın­lar günü ola­rak ilan edil­me­si­nin ne­de­ni­nin8 Mart 1857 de New York’ta daha iyi ça­lış­ma ko­şul­la­rı is­te­yen ka­dın­la­rın greve git­me­si ve bu es­na­da ka­dın­la­rın fab­ri­ka­ya ki­lit­len­me­si ve bu sı­ra­da çıkan yan­gın­da 129 kadın iş­çi­nin ya­na­rak can ver­me­si ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Gü­nü­müz­de de Kadın’ı gi­de­rek iti­barsızlaştır­ma­ya ça­lı­şan bir an­la­yı­şın hakim ol­ma­sı so­nu­cu ka­dı­na şid­det ve te­ca­vüzün art­tı­ğı­nı oysaTürk ka­dı­nı­na Büyük Ata­türk’ün ver­di­ği hak­lar sa­ye­sin-de daima er­ke­ğin ya­nın­da ve onun yar­dım­cı­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Muh­tar Özsoy; de­mok­ra­tik, laik ve eşit bi­rey­ler ola­rak ya­şa­mak di­lek­le­riy­le ko­nuBitmap in Backup_of_29 Sayı 8. syf R.cdrfş­ma­sı­nı son­lan­dır­dı ve ikramlara geçildi.
Daha sonra başlayan müzik eşliğinde kadınlar doyasıya dans ettiler.

46 thoughts on “AKYAKA’DA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Bir Cevap Yazın