MGC USTA GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bitmap in Backup_of_29 Sayı 3. syf SB.cdrMuğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (MGC), Muğla ilin­de ya­şa­yan Ce­mi­yet üyesi usta ga­ze­te­ci­ler­le Bod­rum il­çe­sin­de dü­zen­le­nen ye­mek­li top­lan­tı­da bir araya geldi. MGC Baş­ka­nı Sü­ley­man Ak­bu­lut, “Ce­mi­ye­ti­miz, kıy­met­li bü­yük­le­ri­miz­le daha güçlü” dedi.
Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (MGC), ül­ke­nin önde gelen ba­sın-ya­yın ku­rum­la­rın­da uzun yıl­lar görev yap­tık­tan sonra emek­li ola­rak Muğla’nın il­çe­le­rin­de ya­şam­la­rı­nı sür­dü­ren ve MGC’nin gi­ri­şim­le­riy­le ce­mi­yet üyesi olan usta ga­ze­te­ci­le­ri, Bod­rum’da dü­zen­le­nen ye­mek­li top­lan­tı­da bir araya ge­tir­di.
MGC Baş­ka­nı Sü­ley­man Ak­bu­lut, Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri Ferit To­pa­loğ­lu, Fatih Bo­zoğ­lu, Burak Alper Kuş, Ce­mi­yet Bod­rum Tem­sil­ci­si Ab­dül­ka­dir Se­vin­dik, ce­mi­yet üye­le­ri Berna Kuş ve Tülay Sükun, Bod­rum Be­le­di­ye­si Basın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­dü­rü Um­mu­han Yurt, Birim Gö­rev­li­le­ri Özer Ahıs­ka ve Fik­ret Hıdır’ın yanı sıra Bod­rum’da görev yapan basın men­sup­la­rı ile usta ga­ze­te­ci­le­rin ka­tıl­dı­ğı bu­luş­ma top­lan­tı­sı, renk­li gö­rün­tü­le­rin oluş­ma­sı­na neden oldu.
Top­lan­tı­da ko­nu­şan MGC Baş­ka­nı Ak­bu­lut, et­kin­li­ğe ka­tı­lan her­ke­se te­şek­kür ede­rek, mes­lek bü­yük­le­riy­le bir araya gel­mek­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­tir­di.
MGC’nin Muğla’nın en köklü mes­lek ör­güt­le­rin­den ol­du­ğu­nu işa­ret eden Ak­bu­lut, MGC’yi bir arada tu­ta­nın ko­şul­suz sevgi, saygı ve sa­da­kat ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Ak­bu­lut, gö­re­ve gel­dik­le­ri gün­den bu yana geçen za­ma­nı ça­lış­ma­la­rıy­la dolu dolu ge­çir­dik­le­ri­ni ve ce­mi­yet­le­ri­ni il ge­ne­lin­de kabul gören ku­rum­sal bir nok­ta­ya ulaş­tır­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, “Gö­re­ve baş­lar baş­la­maz önem ver­di­ği­miz ko­nu­lar­dan bi­ri­si, mes­lek bü­yük­le­ri­miz­le bir arada ha­re­ket et­mek­ti. Yö­re­miz­de ya­şa­yan ve de­ne­yim­le­rin­den ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği­miz çok sa­yı­da mes­lek bü­yü­ğü­müz var. Bu bu­luş­ma­yı, ilk kez geçen yıl Sayın Can Pulak bü­yü­ğü­mü­zün de des­tek ve gi­ri­şim­le­riy­le yine Bod­rum’da ger­çek­leş­tir­miş­tik. Hiç bir bü­yü­ğü­mü­zü bir­bi­rin­den ayır­ma­dBitmap in Backup_of_29 Sayı 3. syf SB.cdr1ık. Ço­ğun­luk Bod­rum’da olsa da, diğer il­çe­le­ri­miz­de de ya­şa­yan mes­lek bü­yük­le­ri­mi­zin hep­si­ne tek tek ulaş­tık. Bir­ço­ğuy­la te­le­fon­da­ki ko­nuş­ma­la­rım­da, ‘bu­gü­ne kadar ül­ke­nin en önem­li basın yayın or­gan­la­rın­da görev yap­tı­nız ama emek­li­lik ha­ya­tı için seç­ti­ği­niz Muğla’da siz­le­ri çok fazla emek­li­lik ya­şan­tı­sı içe­ri­sin­de tut­mak is­te­mi­yo­ruz’ dedim. Biz­ler­le de­ne­yim­le­ri­ni pay­laş­ma­la­rı­nı is­te­dim. Eğit­sel ça­lış­ma­la­ra çok önem ver­di­ği­mi­zi, bu ça­lış­ma­lar­da ken­di­le­ri­ni de gör­mek is­te­di­ği­mi­zi ve mes­lek­taş­la­rı­mı­zı görüş ve tec­rü­be­le­riy­le bil­gi­len­dir­me­le­ri­ni is­te­dim. Bu ta­le­bi­miz ken­di­le­rin­den kabul gördü. O gün­den bu güne önem­li bir yol kat et­ti­ği­mi­zi söy­le­ye­bi­li­rim. Bunu bugün bir kere daha ar­ta­rak devam eden bir­lik­te­li­ği­miz­de gö­re­bi­li­yo­rum. Zaten ce­mi­ye­ti­mi­zin ça­lış­ma­la­rı­nı her zaman ken­di­le­riy­le pay­la­şı­yo­ruz. Sağ ol­sun­lar ken­di­le­ri de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ya­ki­nen takip edip, biz­le­ri des­tek­li­yor­lar” dedi.
Top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­siy­le yıl­lar­dır gö­rüş­me­miş veya ta­nış­ma­mız bir­çok ga­ze­te­ci­yi de bir araya ge­tir­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Ak­bu­lut, “Bu bu­luş­ma­lar, bü­yük­le­ri­mi­zin be­ra­ber­lik ve da­ya­nış­ma­la­rı­nı daha da art­tı­rı­yor. Biz buna ve­si­le ol­mak­tan do­la­yı çok mutlu ve gu­rur­lu­yuz. Bu güne kadar ser­gi­le­di­ği­miz sos­yal ve eğit­sel fa­ali­yet­le­ri bun­dan sonra da art­tı­ra­rak devam et­me­yi he­def­li­yo­ruz. Ce­mi­yet ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mız­da iki genç ar­ka­da­şı­mı­zı mes­le­ği­mi­ze ka­zan­dır­sak bizim için büyük bir ka­zanç ola­cak­tır. Bunu da de­ğer­li mes­lek bü­yük­le­ri­miz­le ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz. Bü­yük­le­ri­miz ara­mı­za ka­tıl­dık­la­rı gün­den bu yana biz­le­re hep des­tek ol­du­lar. Biz de bu des­te­ğe layık olmak için ça­lı­şı­yo­ruz. Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti, kıy­met­li bü­yük­le­ri­miz­le daha güçlü ” diye ko­nuş­tu.
Ak­bu­lut, top­lan­tı­nın ger­çek­leş­me­sin­de kat­kı­la­rı­nı esir­ge­me­yen basın dostu Delfi Hotel İşlet­me­ci­si Meh­met Da­ğoğ­lu ve hotel ça­lı­şan­la­rı­na da te­şek­kür etti.
Top­lan­tı­da ko­nu­şan 8. Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Özal’ın Baş­da­nış­ma­nı, usta Ga­ze­te­ci Can Pulak ise, Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi ol­mak­tan büyük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu be­lir­te­rek, ce­mi­ye­tin ça­lış­ma­la­rı­nı ilk gün­den bu yana takip et­ti­ği­ni ve yö­ne­tim ku­ru­lu­nun ba­şın­dan beri mes­lek bü­yük­le­ri­ne değer ver­di­ği­ni ifade ede­rek, MGC’ye ve yö­ne­tim ku­ru­lu­na te­şek­kür etti.
Top­lan­tı­ya ka­tı­lan usta ga­ze­te­ci­ler, bu­gü­ne kadar böyle bir bir­lik­te­li­ği sa­de­ce Muğla Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’nin sağ­la­dı­ğı­nı ve bun­dan da ta­rif­siz mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, ce­mi­yet ça­lış­ma­la­rın­da yer al­ma­ya daima hazır ol­duk­la­rı­nı ifade et­ti­ler.
Top­lan­tı, mes­le­ki is­ti­şa­re­le­rin ar­dın­dan toplu fo­toğ­raf çe­ki­miy­le son buldu.

65 thoughts on “MGC USTA GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bir Cevap Yazın