ÜNLÜ RİTM VE PERKÜSYON USTASI YÜKSEL BAĞCI İLE SÖYLEŞTİK

Bitmap in Backup_of_30.sayı CDR 6. syf.cdrSon za­man­lar­da Ak­ya­ka ve Mar­ma­ris’ te ilgi ve be­ğe­ni ile iz­le­nen bir Show grubu var:
YÜK­SEL BAĞCI RİTM VE PER­KÜS­YON SHOW fır­tı­na­sı esi­yor. Ka­tıl­mak ya da iz­le­mek için yoğun bir talep var. Biz de Yük­sel Bağcı ho­cay­la işin sır­rı­nı öğ­ren­mek için bir söy­le­şi yap­tık. Ak­ya­ka ‘da ver­di­ği ders­ten önce 1 sa­ati­ni bize ayı­ra­rak so­ru­la­rı­mı­zı ya­nıt­la­dı. (Hoş beş­ten sonra so­ru­la­rı­mı­za geç­tik). Ke­yif­li oku­ma­lar..
Ak­ya­ka Pos­ta­sı :- Bir sü­re­dir Show grubu ola­rak yoğun bir şe­kil­de sahnelerdesiniz.​Ne za­man­dır var­sı­nız ,kaç ki­şi­si­niz, neyi amaç­lı­yor­su­nuz, biraz an­la­tır mı­sı­nız? Önce şu ritm ve per­küs­yon nedir, onu açık­la­ya­rak baş­la­ya­lım is­ter­se­niz? Nedir bu kav­ram­lar ?

Yük­sel Bağcı: Ritm mü­zi­ğin te­me­li­ni oluş­tu­rur.İnsan be­de­ni­nin de bir ritmi var­dır. Nasıl bir müzik enst­rü­ma­nı­nı ça­lar­ken ritm bo­zu­lun­ca müzik de bo­zu­lu­yor­sa ,insan vü­cu­du­nun­da ritmi bo­zul­du­ğun­da in­sa­nın sağ­lı­ğı bo­zu­lur. Per­küs­yon ise elle vu­ru­la­rak (yani dar­be­di­le­rek )ça­lı­nan alet­le­rin tü­mü­ne ve­ri­len addır. Ama me­se­la ba­te­ri bir per­küs­yon aleti de­ğil­dir, çünki doğ­ru­dan elle ça­lın­ma­mak­ta­dır .Keza pi­ya­no da elle vu­ru­la­rak ça­lın­ma­sı­na rağ­men per­küs­yon aleti ola­rak geç­mez, me­lo­dik saz­dır. Yani tek ba­şı­na me­lo­di üre­te­bi­len enst­rü­man­lar­dır. Per­küs­yon alet­le­ri tek ba­şı­na me­lo­di üret­mez ,me­lo­di­ye eşlik eder ve son bi­lim­sel ça­lış­ma­lar bu tip vur­ma­lı çal­gı­la­rın vü­cut­ta­ki ne­ga­tif elekt­ron­la­rın dı­şa­rı­ya atıl­ma­sı­nı sağ­la­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir.
AP :- Sizin bu ko­nuy­la il­gi­niz nasıl ve ne zaman baş­la­dı, nasıl uz­man­lı­ğa dö­nüş­tü? Mek­tep­li mi­si­niz ,alay­lı mı­sı­nız? O denli ka­la­ba­lık bir grubu aynı anda ba­şa­rı­lı bir şe­kil­de yö­ne­te­bil­mek üstün bir ye­te­nek ve uz­man­lık ge­rek­ti­rir. Kısa bir öz­geç­miş­le bir­lik­te ka­ri­yer sü­re­ci­niz­den sö­ze­der mi­si­niz?
Y.B :Ben alay­lı­yım ama geç­miş­te çok de­ğer­li sa­nat­kar­lar­la ça­lış­tım Emel Sayın, Mü­zey­yen Senar, Mus­ta­fa keser , Yaşar Özel ,İnci Ça­yır­lı ile büyük us­ta­lar­la ça­lış­tım . Sel­çuk Tekay or­kest­ra­sın­da ,TRT de ça­lış­tım. Ben o ça­lış­ma­la­rın ek­me­ği­ni şimdi top­la­ma­ya baş­la­dım diye dü­şü­nü­yo­rum. Ger­çek­ten öz­ve­ri­li bir ça­lış­ma ha­ya­tım oldu.
AP : Öyle isim­ler sa­yı­yor­su­nuz ki, hay­ran ol­ma­mak elde değil. Ka­ri­ye­ri­ni­zin bu kıs­mı­nı ben şah­sen bil­mi­yor­dum, belki çok kişi de bil­mi­yor­dur. Ne mutlu size, teb­rik edi­yo­rum. Öyle ka­la­ba­lık bir grubu yö­net­mek için çok ye­te­nek­li ve de­ne­yim­li olmak ge­re­kir diye yorum ya­pı­yor­dum kendi ken­di­me .Şimdi bun­la­rı du­yun­ca ‘doğru tah­min et­mişim’ dedim. Ger­çek­ten gurur ve­ri­ci bir ka­ri­yer geç­mi­şi­niz var ve bu gün­ler o zen­gin de­ne­yim­le­rin dışa vu­ru­mu di­ye­bi­lir miyiz?
Y.B. :Evet, aynen öyle .
AP : Peki Kaç kişi var gru­bu­nuz­da şu an ­
Y.B.: 60 kişi
AP : Bu kadar ki­şi­yi nasıl ve ne­re­den bul­du­nuz? Yoksa onlar mı size ulaş­tı ? Si­hir­li flü­tü­nüz mü var; nedir in­san­la­rı cez­be­den?23
Y.B : Onlar bana ulaşıyor genelde.Şimdi şöyle: Mar­ma­ris gi­de­rek bir emek­li kenti oldu. Su­ri­ye­li­le­rin büyük kent­ler­de yo­ğun­laş­ma­sı filan da bunda etken tabii. Bü­yük­kent­ler ya­şan­maz hale ge­lin­ce küçük yer­le­re akın etti ko­şul­la­rı biraz daha iyi olan kesim. Ve de­ğiş­mez ku­ral­dır , gelen emek­li­le­rin çoğu halk mü­zi­ği ya da sanat mü­zi­ği ko­ro­la­rı­na ya da der­nek­le­re ka­tı­lır­lar. Bu ara­yış sı­ra­sın­da onlar bana ula­şı­yor.
İlk baş­lan­gıç 1996 yı­lı­nın son ay­la­rı fi­lan­dır.. Mar­ma­ris T.H.M ko­ro­sun­day­dım. Der­nek Baş­ka­nı bir gün bana: “Bizim tü­zü­ğü­müz­de Mar­ma­ris Türk Halk Mü­zi­ği ve Folk­lor Der­ne­ği’ ya­zı­yor ama biz se­ne­de bir kon­ser ver­mek­ten öte bir şey ya­pa­mı­yo­ruz, başka ne ya­pa­bi­li­riz” dedi Ben de Folk­lor bil­mem ama per­küs­yon ko­nu­sun­da yar­dım­cı ola­bi­li­rim dedim. Ve 6 ki­şi­lik kadro ile baş­la­dık. Kısa za­man­da 10 a çık­tık ve sho­wu­muz büyük sükse yaptı. Yal­nız benim öte­den beri bir fik­rim vardı . Show ‘umu­zun içine halk aşık­la­rın­dan Aşık Vey­sel, Neşet Ertaş gibi us­ta­la­rın par­ça­la­rı­nı da dü­zen­le­ye­rek, bu işi renk­len­di­re­yim diye dü­şü­nü­yor­dum. Böy­le­lik­le in­san­lar hem din­le­sin ,hem eğ­len­sin­ler is­te­dim. Ve sonuç ba­şa­rı­lı oldu.
AP- Ça­lış­mak is­te­yen ki­şi­ye bir ye­te­nek testi filan mı uy­gu­lu­yor­su­nuz yoksa or­ta­la­ma her­kes te bu iş için ye­ter­li ye­te­nek ve ritm duy­gu­su var­dır ya da ça­lış­tı­rı­lır­sa sonuç alı­nır diye mi dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Y.B -Her­ke­se ye­te­ne­ği öl­çü­sün­de enst­rü­man ve­re­rek bu so­ru­nu aşı­yo­ruz.
AP -Na­sıl bir eği­tim proğ­ra­mı­nız var? Önce te­orik bir eği­tim­den mi ge­çi­yor kişi? Bu aşa­ma­da neler öğ­re­ni­li­yor? He­ve­si ol­du­ğu halde ba­şa­rı­sız olan­lar olmu­yor mu? On­la­ra nasıl söy­lü­yor­su­nuz bu du­ru­mu?
Y.B. -Ta­bii ki te­orik eği­ti­mi­miz var. Bu aşa­ma­da temel bil­gi­le­ri alı­yor kişi. Usul­le­ri ve öl­çü­le­ri ya­za­rak,, çi­ze­rek ça­lı­şı­yo­ruz. Ki­şi­nin ye­te­rin­ce he­ve­si varsa ba­şa­rı­sız ol­ma­sı ola­nak­sız. Ben şim­di­ye kadar kim­se­yi geri çe­vir­me­dim. Ne var ki az ye­te­nek­li gör­dü­ğüm ki­şi­le­re daha kolay enst­rü­man­lar ve­re­rek ahen­gin bo­zul­ma­sı­nı ön­lü­yo­ruz böy­le­ce.
AP –Grup­ta yer alan­la­rın ço­ğun­lu­ğu orta yaşın üs­tün­de (Gerçi şim­di­ler­de orta yaş kri­ter­le­ri de de­ğiş­ti, artık 60-65 arası orta yaş kabul edi­li­yor) Bu sizin ter­ci­hi­niz mi yoksa bu yaş gru­bu­nun vur­ma­lı çal­gı­la­ra karşı özel bir il­gi­si mi olu­yor?
Y.B. -Şim­di vur­ma­lı çal­gı­la­rın daha özel bir yeri var in­sa­nın ruh­sal du­ru­mu açı­sın­dan. Laf ara­mız­da iki aile bo­şan­ma­nın eşi­ğin­den döndü bizim gruba ka­tıl­dık­tan sonra. Ruhen bir de­şarj , bir te­ra­pi sağ­lı­yor bu ça­lış­ma çünki. Evlerdeki huzur artıyor diyebilirim
AP – Gru­bu­nu­zun bir diğer özel­li­ği de ka­dın­la­rın güzel ve ba­kım­lı, er­kek­le­ri­nin de şık ve ha­va­lı oluş­la­rı. Kı­ya­fet­te bir­lik­te­lik , bir örnek siyah göz­lük­ler filan,hepsi Show’ un bir par­ça­sı mı ?
Y.B. – Gayet tabii .Onlar da iz­le­yi­ci­yi et­ki­li­yor. Hem cid­di­yet hem de es­te­tik ka­tı­yor gös­te­ri­ye. Ayrıca doğaçlama danslarla filan da zenginleştiriyoruz gösteriyi.
AP –Üs­tü­mü­ze farz değil ama, bir spon­so­ru­nuz var mı ? Çünkü gös­te­ri­le­ri­ni­zi üc­ret­siz ya­pı­yor­su­nuz ge­nel­de ? Ka­tı­lım­cı­la­ra ücret öde­me­se­niz bile bu tür iş­le­rin mut­la­ka bir pa­ra­sal yönü var­dır, bu kısmı nasıl çö­zü­yor­su­nuz?(Bu so­ru­ya cevap ver­me­ye­bi­lir­si­niz de!)
Y.B – O ko­nu­yu da kar­şı­lık­lı an­la­yış ve da­ya­nış­ma için­de şöyle çö­züm­lü­yo­ruz: Ka­tı­lım­cı ar­ka­daş­lar belli oran­da bilet satın ala­rak ta­nı­dık­la­rı­na ve­ri­yor­lar. Ka­la­nı­nı da ben temin edi­yo­rum. Ve ‘Show must go on’ di­yo­ruz.
AP-Bu işi ya­par­ken en sık kar­şı­laş­tı­ğı­nız sorun nedir?
Y.B -Val­la bu işte en sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı­mız şey yerel yö­ne­tim­le­rin ye­te­rin­ce des­tek ol­ma­yış­la­rı. Biz­ler çok ge­li­ri olan ki­şi­ler de­ği­liz. Bir şey­ler üret­me­ye ça­lı­şan bir gru­buz. İhti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak kişi ve kurum yani spon­sor bulma ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lı­yız.
AP- O konu bizim de başımızda olduğu için sizi gayet iyi anlıyorum. Peki ye­ni ka­tı­lım­la­ra açık mı­sı­nız yoksa artık ye­ter­li sa­yı­yı bul­duk mu di­yor­su­nuz?
Y.B -Ta­bii ki açıkız. İki grup daha kur­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum örneğin
AP- Ço­cuk­lar ya da genç­ler için de ayrı grup­lar oluş­tur­ma­yı mı dü­şü­nü­yorsunuz?
Y.B -Bi ba­kı­ma evet de­ği­şik yaş gru­bun­dan ol­ma­sı daha iyi ola­cak
AP- Bu ko­nu­ya ilgi du­yan­la­ra ya da iz­le­yi­ci ola­rak gös­te­ri­le­ri­ni­ze icracı olarak ka­tı­lmak isteyenlere bir me­sa­jı­nız var mı?
Y.B- İlgi du­yan­la­r hiç te­red­düt et­me­den gelsinler ve ken­di­le­ri­ni de­ne­sinler derim. Bu konu sadece boş vakitleri değerlendirme ,bir beceri geliştirme işi değildir. Aynı zamanda ruhsal bir terapi yerine geçer, ruhsal yönden kişiyi rahatlatır, rehabilite eder.
AP –Zaman ayır­dı­ğı­nız için çok te­şek­kür­ler .Ba­şa­rı­lı sho­w­la­rı­nı­zın de­va­mı­nı diliyoruz. Önem­li ve güzel bir iş ya­pı­yor­su­nuz.İle­ri­de bir­çok so­ru­nun da üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­niz­den eminim.​Sizin de hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın. Kolay gel­sin. Sağ­lı­cak­la kalın.
YB – Ben de size teşekkür ediyorum duygu ve düşüncelerimizi halkımıza anlatmada aracı olduğunuz için. Ayrıca kolaylıklar diliyorum.
(NOT: Yüksel Bağcı Bey’le irtibat kurmak isteyenler 0532 609 36 48 no.lu telefonu arayabilirler.)

 

61 thoughts on “ÜNLÜ RİTM VE PERKÜSYON USTASI YÜKSEL BAĞCI İLE SÖYLEŞTİK

Bir Cevap Yazın