CAHİT BELKIS GÜNEYMAN İLKOKUL VE ORTAOKUL’UNDA SOSYAL ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Yaz ta­ti­li baş­la­ma­sı­na rağ­men okul mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 2 Tem­muz’dan iti­ba­ren baş­la­mak üzere or­ta­okul öğ­ren­ci­le­ri­ne Türk­çe,Ma­te­ma­tik,Fen Bi­lim­le­ri, İnkı­lap Ta­ri­hi ve İngi­liz­ce

Devamını Oku